Yngves föräldrakooperativ erbjuder barnomsorg med harmoni genom små barngrupper och varaktiga relationer mellan föräldrar, barn och pedagoger.

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola och det betyder för oss att vi tror på det kompetenta barnet, att varje barn är unikt och att olikheter berikar. Att känna glädje, meningsfullhet och delaktighet är värden som genomsyrar vårt förhållningssätt.

Reggio Emilia ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi – som är en barnsyn och en människosyn snarare än en pedagogisk inriktning – vilken har utvecklats i Reggio Emilias kommunala förskolor under femtio år. Här har det vuxit fram ett pedagogiskt arbetssätt som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Det är en tro på att man genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning. Reggio Emilia är en pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Därför står inte Reggio Emilia för ett pedagogiskt program som man kan kopiera. Man kan däremot inspireras av grundtankarna och filosofin för att utveckla dem i sitt eget sammanhang, utifrån sina egna förutsättningar. 

Hundraspråklighet innebär möjligheten för barnen att uttrycka sig på många olika sätt, genom många olika tekniker och genom många olika språk. Det kan exempelvis vara att få skapa en myra i lera, med färg, teckning eller genom att röra sin kropp som en myra. Ju fler sätt vi pedagoger kan erbjuda barnen att utforska ett intresseområde på, desto fler möjligheter till lärande uppstår. Det är viktigt att underhålla barnens lust att lära och utforska samt att ge dem möjlighet att tänka självständigt och i grupp. 

”Ett barn har hundra språk” skrevs av Loris Malaguzzi som under många år var chef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Dikten uttrycker grundläggande tankar i den pedagogiska filosofin. Det handlar om nytänkande som innebär gränsöverskridande på många olika sätt.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som ett verktyg att komma nära barns tankar, att lyssna noga och kunna utmana dem vidare. Vi arbetar projektinriktat och detta gör det möjligt att fördjupa oss inom olika områden. Vi lyssnar på barns teorier, frågor och tillsammans utforskar vi omvärlden.

Våra miljöer inne och ute ska vara välkomnande, skapa en lust att upptäcka och ge en tilltro till det kompetenta barnet. Vi ser att möten och reflektion berikar, både för barn och vuxna. Alla som arbetar på förskolan har ett gemensamt ansvar i pedagogiska diskussioner och i förskolans utveckling och arbete.

På Yngves är barnen indelade i två avdelningar, 1-3 år och 3-5 år, men barnen har mycket utbyte och många möten med varandra på gården och vid gemensamma aktiviteter.

Projektarbete är vårt arbetssätt där vi utforskar olika områden tillsammans med barnen. I projektet är alltid barnens intresse i centrum samtidigt som vi lyfter de områden ur läroplanen som pedagogerna ser som viktiga. Pedagogerna skriver bakgrund och syfte till projektet. Ett projektarbete kan pågå under ett eller flera läsår och barnens arbete dokumenteras kontinuerligt i en processmall. Varje måndag samlas arbetslaget för en gemensam reflektion kring vad som hänt tidigare vecka i projektet samt hur vi ska ta oss vidare framåt. 

Pedagogisk dokumentation är vårt verktyg för att upptäcka och reflektera kring barnens utforskande. Genom att fotografera, filma eller anteckna vad barnen säger och gör kan vi pedagoger få möjlighet till insyn i barnens tankar och funderingar. Med det material vi samlat in genom fotografier, videor eller anteckningar så reflekterar vi kring detta och diskuterar sen hur vi kan gå vidare. Meningen med den pedagogiska dokumentationen är att få syn på barnens lärande, att verksamheten ska utvecklas och även vara en hjälp i reflektioner kring fortsatt arbete med aktiviteter, miljöer eller material. Användas till utvecklingssamtalen.

Kokande gryta är ett stationsbundet arbete där barnen har möjlighet att välja vilken aktivitet de önskar att prova. Stationernas innehåll varierar utifrån barnens observerade intressen men de kan även innehålla djupdykningar inom projektarbetet. Pedagogerna ibland tillsammans med något barn börjar med att presentera de olika stationernas innehåll för barnen så att de är tydliga, därefter får barnen göra aktiva val. De har möjlighet att prova en eller flera stationer under samma arbetstillfälle

Systematiskt kvalitetsarbete är en utvärdering och analys som vi arbetar med för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Det går ut på att vi varje november och varje maj utvärderar vårt projektarbete utifrån det syfte och fokusområde vi bestämt i början av projektet. Vi går tillbaka i projektarbetet och ser efter om vi arbetat med alla mål i läroplanen och om vårt fokusområde har blivit uppfyllt. Med grund i utvärderingen kan vi även bestämma hur vi ska gå vidare i nästa projektarbete.