Verksamhetsidé, vision & verksamhetsplan

Yngves förskola ska präglas av ett tryggt och välkomnande klimat där glädje, gemenskap och tron på det kompetenta barnet genomsyrar verksamheten. Vi skapar tillsammans mångfald i en utmanande, lärorik och tillåtande miljö där varje barn har en möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Genom vårt demokratiska arbetssätt låter vi barnen vara delaktiga och det ger en känsla av ansvar, respekt, tillhörighet och gemenskap. ”Vi vågar tillsammans”.

Vår pedagogiska verksamhet utgår från läroplan för förskolan. Målen i läroplanen anger inriktningen på förskolans arbete och uttrycker en önskad kvalitetsutveckling i förskolan. För att säkerställa arbetet upprättas årligen en verksamhetsplan med regelbundna uppföljningar och analyser av verksamheten. Detta är grunden för den pedagogiska verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Vår vision är att alla får bli och vara kompetenta tillsammans med andra i en miljö som välkomnar och bidrar till att olikheter berikar; förskolan som en demokratisk lärande mötesplats.

Prioriterat mål 2020/2021

Under läsåret är verksamhetens övergripande prioriterade mål ”hållbar utveckling”. Detta kommer att genomsyra det pedagogiska arbetet på alla plan.

Yngves värdeord

· Mångfald

· Välkomnande

· Ansvar/respekt

· Delaktighet/demokrati

· Självkänsla

· Våga tillsammans

Yngves normer & värden

Vi strävar efter att barnen utvecklar:

· öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

· förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

· sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

· förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

· Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Yngves upprättar varje år en likabehandlingsplan inkl. plan mot kränkande behandling. I denna finns mål, åtgärder, insatser för att nå och utveckla målen samt uppföljning.

För dig som är medlem i Yngves föräldrakooperativ, och därmed har barn på Yngves förskola, finns verksamhetsplanen samt ”likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling” att läsa i sin helhet på Yngves intranät.